Legea 350 din 2 decembrie 2005 (Legea 350/2005) privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

   SECTIUNEA 1
Scop

 

Art. 1. – Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Definitii

 

Art. 2. – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

b) autoritate finantatoare – orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice institutie publica de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, in conditiile legii;

c) beneficiar – solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila;

e) contract de finantare nerambursabila – contract incheiat, in conditiile legii, intre o autoritate publica, denumita in continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar;

f) finantare nerambursabila – alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

g) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate ori garantate de catre stat sau de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

h) solicitant – orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 

   SECTIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

 

Art. 3. –

(1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila din fondurile publice, cu exceptia celor finantate din fonduri externe nerambursabile.

(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finantarile nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

(4) Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

(5) Potrivit dispozitiilor prezentei legi, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului.

 

   SECTIUNEA a 4-a
Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 

Art. 4. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;

g) confinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea

CAPITOLUL II
Proceduri de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 

   SECTIUNEA 1
Dispozitii si reguli generale

 

Art. 5. – Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la art. 4.

Art. 6. – Procedura de selectie de proiecte cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) inscrierea candidatilor;

d) transmiterea documentatiei;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor;

i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.

Art. 7. – Proiectele vor cuprinde informatii despre scopul, obiectivele specifice, activitatile, costurile asociate si rezultatele urmarite, evaluabile pe baza unor indicatori precisi, a caror alegere este justificata.

Art. 8. – Evaluarea in sistem competitiv a proiectelor se va face in conformitate cu criteriile generale de evaluare prevazute in prezenta lege, precum si cu criteriile specifice de evaluare care vor fi elaborate de fiecare autoritate finantatoare.

Art. 9. – Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, in conditiile prezentei legi, la procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

Art. 10. – Atribuirea de contracte de finantare nerambursabila se va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetele autoritatilor finantatoare.

Art. 11. – Procedurile de planificare si executare a plafoanelor fondurilor destinate finantarii nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila incheiate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 12. –

(1) Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal.

(2) In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective.

(3) In vederea participarii la o procedura de selectie, solicitantii sunt obligati sa prezinte autoritatii finantatoare o declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea in prevederile alin. (1) si (2).

Art. 13. – Cheltuielile eligibile vor putea fi platite in baza unui contract de finantare nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii contractului.

 

Art. 14. –

(1) Numarul de participanti la procedura de selectie de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finantatoare trebuie sa repete procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur participant.

(3) In cazul in care in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Transparenta si publicitate

 

Art. 15. –

(1) Autoritatile finantatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile, in conditiile prezentei legi, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatii finantatoare.

(2) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.

(3) Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile nu creeaza autoritatii finantatoare obligatia de a efectua respectiva procedura de selectie.

Art. 16. –

(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a atribui contracte de finantare. Anuntul de participare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul autoritatii finantatoare de interes general sau regional, respectiv in cel putin doua cotidiene locale si pe site-ul autoritatii finantatoare locale.

(2) In scopul asigurarii unei transparente maxime, autoritatea finantatoare va face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dupa caz. Anuntul de participare trebuie sa mentioneze numarul si data aparitiei Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in conformitate cu prevederile alin. (1), si nu va cuprinde decat informatiile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a.

Art. 17. – Autoritatea finantatoare de interes general sau regional are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de finantare nerambursabila, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului.

Art. 18. –

(1) La finalul exercitiului bugetar, autoritatea finantatoare are obligatia intocmirii unui raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, precum si pe site-ul propriu al autoritatii finantatoare de interes general sau regional.

Art. 19. –

(1) Regia Autonoma “Monitorul Oficial” are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, anunturile si raportul prevazute la art. 15-18, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora.

(2) In cazul in care, din motive de urgenta, autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie publica de proiecte potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), Regia Autonoma “Monitorul Oficial” are obligatia de a publica anuntul de participare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.

 

   SECTIUNEA a 3-a
Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte

 

Art. 20. –

(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

(2) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), autoritatea finantatoare are obligatia de a include in anuntul de participare motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1).

(4) Autoritatea finantatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu conditia comunicarii in scris a noii date limita de depunere a propunerilor de proiect, cu cel putin 6 zile inainte de expirarea termenului initial, catre toti solicitantii care au primit, in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului.

 

   SECTIUNEA a 4-a
Eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara

 

Art. 21. –

(1) Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

b) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

c) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in masura in care autoritatea finantatoare poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

e) nu prezinta declaratia mentionata la art. 12 alin. (3).

(2) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. (1), precum si documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania.

(3) In cazul solicitantilor persoane fizice avand cetatenia straina sau persoane juridice straine fara scop patrimonial, autoritatea finantatoare are obligatia de a lua in considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii in tara in care solicitantul este rezident.

(4) Dispozitiile privind capacitatea tehnica si economico-financiara, prevazute la art. 32 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

 

   SECTIUNEA a 5-a
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect

 

Art. 22. –

(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, care trebuie sa cuprinda cel putin:

a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;

b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea finantatoare si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective;

c) termenii de referinta;

d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

(2) Termenii de referinta contin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activitatile care urmeaza a fi desfasurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.

 

Art. 23. –

(1) Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care a obtinut, in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita si de a primi clarificari din partea autoritatii finantatoare.

(2) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

(3) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 4 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

(4) Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si este obligata sa comunice in scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte intervalul de timp prevazut la alin. (3).

 

   SECTIUNEA a 6-a
Elaborarea, prezentarea si evaluarea propunerii de proiect

 

Art. 24. –

(1) Solicitantul are obligatia de a elabora propunerea de proiect, in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului.

(2) Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in termenii de referinta, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.

(3) Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.

Art. 25. –

(1) Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta. Bugetul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

 

(2) Solicitantul are obligatia de a exprima pretul in lei din propunerea financiara.

Art. 26. – Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 42, 43, 45 si art. 48-50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27. – Autoritatea finantatoare are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de finantare nerambursabila, o comisie de evaluare, in conditiile art. 51 alin. (1) si (2), art. 53 si 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28. – Evaluarea propunerilor de proiect se face cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor cap. VI sectiunea a 4-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   SECTIUNEA a 7-a
Criterii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila

 

Art. 29. –

(1) Criteriile de selectie pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila trebuie sa faca posibila evaluarea, pe baze competitive si concurentiale, a capacitatii solicitantilor de a finaliza activitatea propusa pentru finantare.

(2) Criteriile de atribuire a contractului de finantare nerambursabila trebuie sa faca posibila evaluarea calitatii propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare, urmand sa fie publicate in anuntul de participare.

 

Art. 30. – Autoritatea finantatoare are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect criteriile pe baza carora se atribuie contractul si care, odata stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finantare nerambursabila.

Art. 31. –

(1) Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind castigatoare sunt acelea care intrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

(2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se stabileste prin luarea in considerare, alaturi de buget, a unor variate criterii de evaluare a propunerii, in functie de specificul fiecarui contract de finantare nerambursabila. Aceste criterii trebuie sa fie definite clar de fiecare autoritate finantatoare, prin elaborarea unor norme specifice care sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si care, dupa ce au fost stabilite, sa nu poata fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

(3) Autoritatea finantatoare este obligata sa precizeze in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriile de evaluare a propunerii de proiect prevazute la alin. (2), in ordinea importantei lor pentru evaluarea propunerii, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

 

   SECTIUNEA a 8-a
Forme de comunicare

 

Art. 32. –

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevazute in prezenta lege trebuie sa se transmita sub forma de document scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii.

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:

a) scrisoare prin posta;

b) telegrama;

c) telex;

d) telefax;

e) electronica.

Art. 33. –

(1) Autoritatea finantatoare sau, dupa caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevazute la art. 32 alin. (4) lit. b)-d) are obligatia de a transmite documentele respective in cel mult 24 de ore si sub forma de scrisoare prin posta.

(2) In cazul in care documentele scrise se transmit in forma electronica, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica, astfel incat sa indeplineasca conditiile de proba si de validitate ale unui act juridic.

Art. 34. – Autoritatea finantatoare are obligatia de a nu face nici o discriminare intre solicitanti din punctul de vedere al formei in care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicari.

 

   SECTIUNEA a 9-a
Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului
de finantare nerambursabila

 

Art. 35. – Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila in conditiile prevazute la cap. VI sectiunea a 7-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   CAPITOLUL III
Incheierea, indeplinirea si finalizarea contractului
de finantare nerambursabila

 

Art. 36. –

(1) Incheierea si indeplinirea contractului de finantare nerambursabila se fac cu respectarea dispozitiilor art. 71 si 74 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

(2) La incheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul este obligat sa semneze o declaratie de impartialitate al carei continut este prevazut in anexa.

Art. 37. –

(1) Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.

(2) Autoritatea finantatoare nu va elibera beneficiarului ultima transa a finantarii nerambursabile mai inainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activitatii.

(3) Validarea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.

(4) Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii celor doua rapoarte, in scopul completarii dosarului finantarii nerambursabile, dar nu mai tarziu de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

(5) Dispozitiile art. 75, 76, art. 77 alin. (1), art. 78 si 79 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice.

 

Art. 38. –

(1) Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.

 

   CAPITOLUL IV
Cai de atac

 

Art. 39. – Actele sau deciziile care determina ori sunt rezultatul incalcarii prevederilor prezentei legi pot fi atacate in temeiul dispozitiilor art. 80-83, art. 85-91 si ale art. 93-96 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   CAPITOLUL V
Contraventii si sanctiuni

 

Art. 40. – Dispozitiile art. 98-101 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in cazul contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice.

 

   CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41. – Dispozitiile prezentei legi se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 42. – Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                      PRESEDINTELE SENATULUI
       LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS                                NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 350.

 

   ANEXA

   DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

 

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

 

 

Publicat in Monitorul Oficial 1128 din 14 decembrie 2005 (M. Of. 1128/2005).

 

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.